معنویت و جنسیت

معنویت و جنسیت

معنویت به روح ما مربوط می شود و روح فراسوی جنسیت است و زن و مرد ندارد. اما جریان یافتن بینش ها و ارزش های…

مطالعه متن →