رازهای زندگی

رازهای زندگی

هیچ وقت خیلی خوشحال نشو، تا هیچ وقت خیلی ناراحت نشوی. چیزی می تواند تو را خیلی اندوهگین کند، که زمانی توانسته خیلی خوشحالت کند؛…

مطالعه متن →