پرواز تا فنا

پرواز تا فنا

دیشب نگاه بی هدفم پر کشیده بود                  در پیچ و تاب منظره ات یک پرنده بود

ناگاه نور عجیبی به من رسید                         دیگر نه من، نه شب، نه پرنده… نه دیده بود