عرفانهای نوظهور در شبکه ولایت قسمت 2

عرفانهای نوظهور در شبکه ولایت قسمت ۲

در این برنامه استاد مظاهری سیف در ضمن تکمیل تعریف عرفانهای نوظهور و شاخص های آن به نقدر عرفان حلقه می پردازد.