رهایی (تمرین معنوی)

رهایی (تمرین معنوی)

وقتی به چیزی خیلی وابسته می شوی، آرامشت از بین میرود.

وقتی زیاد به کسی فکر می کنی، انقدر مضطرب و حساس می شوی، که او را می رنجانی.

وقتی چیزی را به شدت می خواهی، حرص میزنی، یا طمع می کنی، نمی توانی واقعیت را ببینی و طوری رفتار خواهی کرد که آن را از دست می دهی.

وابستگی دشمن هوشمندی است.

با وابستگی نتیجۀ کارها دقیقا برعکس چیزی می شود که می خواستی و انتظار داشتی.

رهایی یک تمرین معنوی است. یعنی کاری است که باید با قلبت و در قلبت انجام دهی.

دقیقا زمانی که فکر می کنی نمی توانی از چیزی جدا شوی و همۀ زندگیت به آن وابسته است، باید رهاش کنی.

می دانم که می ترسی و فکر می کنی که زندگی بدون آن بی معنی و پوچ خواهد شد، ولی با شهامت این خلاء را بپذیر و به اعماق دنیای پوچی و تاریکی برو.

بیشتر وقتها به این سفر به سوی تاریکی نیاز داریم.
نیازداریم تا از تاریکی هایی که در دلمان ایجاد کردیم ، آگاه شویم و از آن بگذریم.

از تاریکی درونی که بگذری به نوری می رسی که عمیق ترین هستۀ وجودی توست.

اساسی ترین وابستگی و ربط وجودی ما نوری است ، که اگر آن را ببینی، می فهمی که به هیچ چیز وابسته و نیازمند نیستی، غیر از منبع این نور نامحدود. نوری که از درون تو را پر کرده، همانطور که همه چیز را فراگرفته است.

زندگی خالی نیست
سیب هست
مهربانی هست
ایمان هست

بریدن و رهایی دردناک است. ولی این رنج رهایی بخش ، بسیار شیرین خواهد شد.

عکس، خاطره ، اشیاء، مکان ها و هر چیزی که تو را وابسته کرده ، بگذار و بگذر.

اگر دور نمی ریزی ، دست کم جایی بگذار که دستت به آن نرسد، تا بتوانی بگذری و فراموشش کنی.

وقتی از ترس رها کردن بگذری، قلبت محکم می شود و سرشار از شهامت . بعد از آن کارهایی می توانی انجام دهی، که برایت قابل تصور نیست.

رهایی راه رسیدن به قدرت نامحدود الهی است . راهی که از درون تو می گذرد و به فراسوی خلقت می رسد.

 

در این دنیا که نور در پس تاریکی پنهان می شود، شیرینی پس از تلخی، شادی پس از رنج و قدرت پس از درهم شکستن تجربه می شود؛
برای ساختن خودت باید اول ویران شوی و برای رسیدن به نتیجه باید آمادۀ پیمودن راه های دشوار باشی.

البته این هم از ویژگی های این دنیای فریبنده است، که ترس ها و تاریکی ها و تلخی ها و دشواری هایش ، فقط این طور به نظر می رسد، زمانی که به درون آن پا می گذاری، نه ترسی هست، نه تاریکی و نه دشواری .

رها کن تا به دست آوری