رنگ عجیب آسمان

باز آسمان رنگ عجیبی گرفته است
عیسی به دوش عشق صلیبی گرفته است
حال دلم خوش است، خراب است، مانده ام
این روزها دلم هوای غریبی گرفته است

دوم محرم. ۱۳۹۵