رمان راز فرشتگان 19 - پيوند

رمان راز فرشتگان ۱۹ – پیوند

 دختر بهشت به نوجوانی رسید. کسانی برای خواستگاری‌اش می‌آمدند، ولی خدا راضی نبود؛ و او هم آنها را نمی‌پسندید. که هنگام تولدش جوانمرد خوانده شده بود و تاکنون در سخت‌ترین شرایط در کنار پیامبر بود. جوانمرد مدت‌ها بود می‌خواست در این باره با پیامبر صحبت کند، ولی شرم می‌کرد و حرفش را در دلش نگه داشته بود.

فرشته راهنما با جبرئیل و فرشته نگهبان جوانمرد مشورت کرد. آنها دوست داشتند میان جوانمرد و دختر بهشت پیوند برقرار شود. فرشته نگهبان جوانمرد گفت اگر موافق باشید، من او را برمی‌انگیزم که درخواستش را به پیامبر بگوید. فرشته راهنما گفت من هم به قلب دختر بهشت می‌گویم که بپذیرد. در همین لحظه بود که جبرئیل از راه رسید و گفت: «پیامی از سوی خدا دارم که باید به پیامبر برسانم. این پیام ما را به هدفمان می‌رساند».

جبرئیل نزد پیامبر رفت و گفت: «خداوند می‌فرماید اگر جوانمرد نبود، هیچ مردی شایستگی همسری دخترت را نداشت».