رمان راز فرشتگان 14 - پرستش شيطان

رمان راز فرشتگان ۱۴ – پرستش شیطان

 تاریکی در جهان قلب‌ها حکومت می‌کرد. مدت‌ها بود خورشید در دل هیچ کس نمی‌تابید. روح انسان‌ها مثل شاهزاده‌هایی زیبا اسیر هوس‌های وحشتناکی شده بودند که با وسوسه‌های شیطانی هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شدند: کریه و نفرت‌انگیز و هراسناک. فرشته‌های نگهبان که از بهشت می‌آمدند، وقتی مدتی در قلب بشری می‌ماندند، احساس می‌کردند در جهنم زندگی می‌کنند. نادانی و دوری از خدا، تاریکی را همه جا گسترده بود و هوس‌هایکور و سرکش شعله‌های سوزان و بی‌فروغی را درون مردم افروخته بود.