رشد معنوی

رشد معنوی

🔸مرحله پنجم از رشد معنوی را که در حدود هفت تا یازده سالگی است، مرحله آمادگی معنوی می نامیم.
در این دوره کودک پدیده های عینی را بهتر شناخته و روابط میان آنها را درک می کند. او می تواند اشیاء را بر اساس ویژگی های شان دسته بندی کند و قدرت تمیز بین خوب و بد را تا حدود زیادی به دست می آورد.

🔹در این مرحله کودک می تواند به تدریج تشخیص دهد که حقایق معنوی به سطح دیگری از هستی تعلق دارند و در امتداد باطنی پدیده های مادی هستند. در حقیقت تخیلاتی که در مرحله قبل با زندگی واقعی در دنیای مادی آمیخته می شد، اکنون برای او از پدیده های مادی قابل تفکیک است.

🔸در مرحله چهارم (آشکاری معنوی) بینش های معنوی از پس ذهن انباشته از محسوسات تبلور پیدا می کرد و او را به سوی جهانی دیگر متوجه می ساخت، اما حالا او می تواند، فاصله بین حقایق مادی و معنوی را درک کند و برای یک حرکت شور انگیز معنوی و گذر از مرز جهان مادی آماده شود.

🔹به این ترتیب کودک می تواند تا حدودی دنیای تخیلی درون را از جهان واقعیات مادی و حقایق معنوی متمایز نماید. اگر چه درک روشنی از حقایق معنوی ندارد. کنارگذاشتن پندار زنده انگاری اشیاء در اثر همین تغییرات معنوی صورت می گیرد. تغییراتی که استعداد معنوی او را در معرض شکوفایی قرار می دهد.

🔸کودک در این مرحله هم میتواند حقایق مادی و معنوی را از هم متمایز کند و جهان معنوی را فراتر از جهان مادی تصور کند و هم می تواند روابط میان پدیده های مادی و معنوی را درک کند و به آن ایمان بیاورد.

🔹این درک ها ممکن است با تشکیک، تردید و طرح پرسش همراه باشد، اما توصیف شفاف و جذاب روابط میان جهان مادی و معنوی برای او دوست داشتنی و آرامش بخش است.

🔸 توصیه می شود که والدین و مربیان در این مرحله تأثیر خداوند در جهان، تأثیر فرشتگان بر رویدادها، تأثیر زندگی دنیوی بر زندگی ابدی  را برای کودکان به صورت توصیفی و داستان وار بیان کنند و گاهی اجازه بدهند کودکان در تکمیل این توصیفات با درک فطری خودشان مشارکت کنند. و اگر مطلب نادرستی بیان کردند، آن را اصلاح و تکمیل کنند.