رازهای زندگی

رازهای زندگی

هیچ وقت خیلی خوشحال نشو، تا هیچ وقت خیلی ناراحت نشوی.
چیزی می تواند تو را خیلی اندوهگین کند، که زمانی توانسته خیلی خوشحالت کند؛ یا با تصورش خیلی خوشحال شده ای.

اگر خیلی خوشحال نشوی، پس می توانی همواره به خدا امیدوار باشی و خودت را در پناه او قرار دهی. وقتی خیلی خوشحال می شوی، سراغ چیزی غیر از خدا رفته ای و به او دلبسته و امیدوار شده ای و از پناه گاه الهی بیرون آمده ای.

زمانی می توانی خیلی خوشحال نشوی، که ناپایداری دنیا را از یاد نبری و توجه کنی که این زندگی و آنچه در آن است، ماندگار نیست. هر چه در دنیا به تو می رسد، از دست می رود.

کسی که به خدا می رسد و شیرینی و لذت یاد او را تجربه می کند، نمی تواند خیلی خوشحال شود، چون غم شیرینی از او در دلش می نشیند، که هیچ گاه از بین نمی رود.
شاید این غم فراق
شاید اندوه اینکه نمی توانیم خدا را کامل بشناسیم.
شاید غم راه های طی نشده و فاصله های باقی مانده.

خدا عشق و زیبایی و لطف و قدرت بی پایان است و احساس نزدیکی به او شادی عمیقی را بر می انگیزد. اما خدا دست نیافتنی و بلند مرتبه است و این هم اندوهی عاشقانه را در دل می نشاند.

کسی که دلش با خداست، نه خیلی شاد می شود و نه خیلی اندوهگین

مظاهری سیف