تجسم خلاق

تجسم خلاق

جسم خلاق، به کارگیری نیروی خیال برای آفرینش خواسته ها و رویاها در زندگی است. این راهکار برای اینکه بازاریاب شبکه ای بتواند ویژن یا چشم انداز خود را تحقق ببخشد، در شرکت های بازاریابی آموزش داده می شود و این طور گفته می شود که «این قدرت طبیعی تخیل شما، و همان انرژی اصلی و اساسی آفریننده ی عالم است.»

«در تجسم خلاق، تخیل خود را برای آفرینش تصویری روشن از آنچه می خواهید متجلی سازید، به کار می برید. آنگاه به طور منظم، بر این آرمان یا تصویر تمرکز می کنید و آنقدر به آن انرژی مثبت می دهید تا در برون به صورت واقعیتی عینی جلوه گر شود.» در کتاب راز این طور گفته شده که باید با احساس دست یابی به خواسته ها، تجسم ها را تقویت کنید. این پندار در کتاب راز با عنوان قانون جذب معرفی شده است.

باور به اثربخشی تجسم خلاق و قانون جذب بر باور به خدای درون (Divine presence/Inner God) استوار است. باور به خدای درون از ویژگی های مشترک در میان عرفان های نوظهور است. بر اساس این باور جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، محصول تخیلات ما انسان هاست. انسان دارای نیروی بی کرانی برای خلق کردن است و هرچه را در خیالش خلق کند، به زودی در جهان بیرونی پدیدار خواهد شد. این باور انسان را نیروی اصلی خلقت دانسته و خدا را نمادی از نیروی نامحدود درون انسان تلقی می کند.

مطالب داخل گیومه به نقل از http://dezmlm.blogfa.com/post/96