بیراهه یوگا

بیراهه یوگا

روح و جسم تضادی با هم ندارند و برای شکوفایی روح نیاز به آزردن جسم نیست. وجود انسان یک سیستم منظم، هماهنگ و یکپارچه است و بر خلاف پندار سانکهیه و یوگا از دو مبدأ خلاق مادی و روحانی پدید نیامده. یک خدا، یک علم، یک اراده و یک لطف و عشق نامحدود، انسان را آفریده است.
این سیستم یکپارچه و هماهنگ با استفاده از تمام استعدادها و نعمتهایی که خداوند به انسان بخشیده می شکفد. بهره های مادی و معنوی در خلقت فراوان اند و باید همه را آزمود. پس شاد باش، لذت ببر، بهره ات را از دنیا بردارد، رنجها را تحمل کن، با مشکلات روبرو شو، و حقیقت زندگی را لمس کن، ولی در عین حال شکوفایی معنوی را تجربه کن.
دست یابی به زندگی پربار و سرشار از برکت و معنویت در گرو دانستن و بکار بستن قواعد زندگی است. یکی از قواعد زندگی این است که همه مشکلات و رنجها عوامل بازگشت به سوی خدا و تجربۀ آرامش در آغوش عشق و قدرت بی کران اوست.
تنش ها و نگرانی ها برای این نیست که آنها را در خلسۀ دایانا و سمدهی فراموش کنیم و در چنبرۀ کندذهنی بیارامیم. یوگا تو را در یک چرخه پوچ رفتن به خلسه و فراموشی و بازگشت به مشکلات زندگی سرمی گرداند.
راز بزرگی که در بلاها و رنجهای زندگی نهفته، بازگشت به خدا و تکیه کردن به او در هر شرایط است. اینکه قلب ما بفهمد، هیچ نیرویی غیر از خدا گره از کار مان نمی گشاید و هیچ چیزی غیر از لطف و حمایت الهی به ما اعتماد و اطمینان نمی بخشد. آنگاه آرامش حقیقی و عمیق را در هوشیاری کامل می چشی و از ایمان و امید و اعتماد به خداوند لبریز می شوی.
پس از رنج ها و فشار زندگی به غار یوگا نگریز، بلکه از جام مشکلات بنوش، همانطور که از جام شادی می نوشی و بدان که همه چیز به دست خداست. راه رسیدن به آرامش توقف کنش ها و واکنش های فکری نیست، بلکه تعالی بخشیدن به تفکر با یاد خداوند است.
اگر در جستجوی نیروی عظیم و شگفت انگیز هستید، بدانید که اژدهایی درون شما نخفته و در هیچ چاکرا یا مسیر انرژی در درون شما، منبعی ناشناخته پنهان نشده است. نیروی عظیم الهی در قلب توست و زمانی جریان پیدا می کند، که بتوانی طبیعی زندگی کنی، ولی دلبسته دنیا نشوی. اگر جسمت مثل مردم میان مردم بود، ولی قلبت در ملکوت همنشین خدا شد، آنگاه نیروی نامحدود را تجربه خواهی کرد.