به چه کسی رای بدهیم؟

به چه کسی رای بدهیم؟

⁉️این روزها بعضی از دوستان می پرسند به چه کسی رای بدهیم؟

🔹 اینکه به ما بگویند به چه کسی رای بدهیم، نتیجه خوبی نخواهد داشت. چه اینکه بیگانه ها و بدخواهان بگویند، چه  اینکه  آگاه هان و دلسوزان مردم ؛ هر دو نادرست است.

🔸 در تفکر انقلاب اسلامی انتخابات یک آزمون است برای ساخته شدن اندیشه ها و اراده ها. انتخاب یک فرد از سوی مردم نتیجه تفکر، ارزش ها و سایر تصمیمات و ترجیحات ما در زندگی است. این که به چه کسی متمایل می شویم و رای می دهیم، حقایق زیادی را درباره ما مشخص می کند.

🔹 کار مهمی که می توانیم در ماجرای انتخابات برای هم انجام دهیم، این است که شاخص های لازم برای اندیشیدن و انتخاب کردن را به هم یادآوری کنیم و بعد ببینیم آن انتخاب چه درسی به ما می دهد.

🔸 انتخابات یک رفتار جمعی است و مثل رفتارهای فردی ممکن است درست و مایه افتخار باشد، یا نادرست و موجب شرمندگی. انتخابهای درست و نادرست، حامل عبرت ها و درس های سیاسی برای ما و گامی در راه ساختن امت اسلامی است.

🔹 گاهی در تشخیص معیارها اشتباه می کنیم و این درسی دردناک و نتایجی شرم آور خواهد داشت. گاهی دیگر در تطبیق معیارها بر افراد مختلف خطا می رویم، که درسی دردناک اما بدون شرمندگی به ما می دهد.

🔸 زمانی که بر اساس ترس از تهدید و تحریم رای می دهیم، معیارها را گم کرده ایم و باید بیشتر شرمنده شویم و از تکرار خطا بپرهیزیم.

🔹 زمانی که با شهامت و امید برای آبادی کشور و رهایی از ظلم و حمایت از مظلوم رای می دهیم، انتخابی افتخار آفرین داشته ایم، اما ممکن است نتیجه رضایت بخش نباشد. چون در تطبیق معیارها بر افراد درست عمل نکرده و کاندیدای باشهامتِ امیدبخشِ آبادگرِ ظلم ستیز را بدرستی نشناخته ایم. در این صورت جای نگرانی نیست و با این تجربه دردناک و ان معیارهای روشن و انتخاب های افتخار آفرین مدیریت کشور اصلاح خواهد شد.

🔸 گاه دیگر، هم تشخیص معیارها درست است و هم تطبیق بر کاندیدا بدرستی صورت می گیرد، اما شخص منتخب اشتباه می کند و پس از رسیدن به قدرت عوض می شود و بر خلاف آنچه می رفت، می رود. در این موارد نیز عزت و افتخار مردم پابرجاست و گناه به پای خائنی نوشته می شود، که گام از مسیر سلامت بیرون نهاد.