برگزاری نشست مفهوم معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی

برگزاری نشست مفهوم معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی

برگزاری سلسله نشست های معنویت پژوهی با عنوان مفهوم معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی

استاد: حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا مظاهری سیف

زمان: پنجشنبه ۱۳۹۴/۵/۲۹ ساعت ۱۱

مکان: ابتدای خیابان معلم مرکز همایش های دفتر تبلیغات اسلامی سالن کنفرانس

چکیده مطالبی که قرار است در این نشست بیان گردد

بسمه تعالی

به تعبیر حضرت امام معنویت روگردانی از مادیات به امور متعالی و توجه به خداست. مقام معظم رهبری معنویت ارتباط قلبی با خداوند می دانند. به نظر من معنویت استعداد روحی نامحدودی است که در ارتباط با خالق هستی بخش شکوفا می شود. شکوفایی این استعداد در گرو روگردانی از مادیات و ارتباط قلبی و با خداست. بنابراین موضوع معنویت انسان است از آن حیث که استعدادی نامحدود برای ارتباط با خداوند دارد.

عوامل جامعه پذیری، اراده شخصی و لطف خداوند در تربیت معنوی انسان مؤثر هستند. تربیت معنوی انسان را در مسیر شکوفایی معنوی قرار می دهد و نتیجه آن سلامت معنوی است.

انسان دارای دو بعد است: یکی ظاهری و مادی و دیگری باطنی و معنوی. پرداختن به جنبه های باطنی و معنوی انسان را در ارتباط با خداوند قرار می دهد و انواعی از سبک زندگی معنوی را به وجود می آورد. زندگی معنوی نیروی عظیمی را در درون انسان جاری می سازد که با تکیه بر آن می توان بر بسیاری از نیروهای مادی و مشکلات بزرگ زندگی غلبه کرد. از این رهگذر معنویت زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد و متحول می سازد.

به لحاظ اجتماعی وقتی استعداد روحی نامحدود به امور محدود مادی معطوف شود به تجاوز حریم دیگران و تسلط بر سایر مردم میل می کند. از اینجاست که جامعه با دو طبقه سلطه گر (مستکبر) و سلطه پذیر (مستضعف) ساختارمند می شد. مستضعفان اگر تربیت معنوی نداشته باشند، سلطه پذیر خواهند شد و از سلطه گران تمکین می کنند. اما تربیت معنوی موجب می شود که مستضعفان به مجاهدان تبدیل شوند و ساختار سلطه گر – سلطه پذیر را در هم شکنند. ماهیت انقلاب اسلامی چنین تحولی است.