بازاریابی شبکه ای یک دین جدید

بازاریابی شبکه ای یک دین جدید

بازاریابی شبکه ای تأکید می کند که شما اگر سرمایه یا دانش فوق العاده ای ندارید، تا از آن پول دربیاورید، هنوز راهی برای پولدار شدند تان وجود دارد. آن راه بازاریابی شبکه ای است. برای موفقیت در بازاریابی شبکه ای فقط کافی است که ایمان کامل و اعتقاد راسخ داشته باشید که بازاریابی شبکه ای «درخشان ترین مدل کسب و کار در سطح دنیاست» و از این راه می توانید به ثروت، خوشبختی و هرآنچه می خواهید، دست یابید.

«باید ۱۰۰ درصد به این مدل اعتقاد داشته باشید و وقتی می خواهید در مورد آن با دیگران صحبت کنید به هیجان بیایید. اکثر افراد موفق در بازاریابی شبکه ای با تمام وجودشان به این حرفه ایمان دارند و معتقدند که با استفاده از آن قدرت ایجاد تغییر در زندگی شان را خواهند داشت. این افراد هیچ شکی در مورد مشروعیت و درخشندگی این حرفه نداند.»

این ها نمونه ای از مطالب فراوانی است که دربارۀ ایمان به بازاریابی شبکه ای گفته می شود. بازاریابی شبکه ای در بهترین حالت یک روش کسب و کار است مثل سایر روش ها که نقاط ضعف و قوتی دارد. اعتقاد راسخ و ایمان ۱۰۰درصد به این مدل چه ربطی به اقتصاد دارد؟!

تأکید بر ایمان راسخ و ۱۰۰درصد به بازاریابی شبکه ای تحقیق در این باره را فراتر از ابعاد اقتصادی و حقوقی به قلمرو دین می کشاند. ایمان به اثربخشی و درخشان بودن بازاریابی شبکه ای گذشته از درستی و نادرستی آن، به صورت یک ایمان نوین ظاهر شده است. این گونه مطلق سازی و ایمان گروی به قلمرو دین مربوط می شود. اگر گروهی از مردم به عیسی مسیح ایمان دارند و گروهی دیگر به کریشنا یا شیوا، تا زندگی خود را برکت دهند و از رنج و بلا در امان باشند، امروزه شرکت های بازاریابی شبکه ای، ایمان جدیدی را برای رسیدن به آرزوها و رهایی از رنجها ترویج می کنند.

برخی شرکت های بازاریابی شبکه ای اعضای خود را «فرشته» می نامند. فرشته هایی که بنابر قدرت ایمان شان درجات مختلفی دارند. نشانه ایمان آنها جذب بهتر افراد و دریافت بیشتر پورسانت است.

تجربۀ زیستۀ اعضای شرکت های بازاریابی شبکه ای نشان داده، که این دین جدید به صورت همه جانبه بینش ها و ارزش های بنیادین افراد را متحول می سازد.

ارزش های شرکت های بازاریابی شبکه ای به صاحبان و لیدرهای اصلی وابسته است، که درآمده عمده به آنها تعلق می گیرد. به این ترتیب ایمان به این مدل کسب درآمد و تحول و خوشبختی در حقیقت ایمان و اعتقاد، به خدایان ثروت و موفقیت است. توجه به نوع رابطه اعضا با لیدرهای موفق در نگاه نخست رابطه ای صمیمانه و جالب به نظر می رسد؛ ولی بررسی های نزدیکتر نشان می دهد، که رابطه ای ایمانی، مطلق و مقدس در میان است.