اهداف عرفانهای کاذب

اهداف عرفانهای کاذب

🔸اهدافی که در شبه جنبش های معنوی یا به قول معروف عرفان های کاذب مطرح می شود در چند مورد قابل دسته بندی است:

🔹یکم، رسیدن به عرفان و سیر و سلوک
این هدف در عرفان های کاذب، به شکلی مطرح می شود که گویا از راه آنها بدون تلاش و کوشش و علم و دانش و  بدون زحماتی که اهل سیر و سلوک می کشند، می توانید به نتیجه برسید. آنها نوعی رانت خواری معنوی را پیش می کشند و می خواهند راه میانبر یا بهتر است بگوییم زیرآبی رفتن عرفانی را آموزش دهند.
نمونه : عرفان حلقه

🔸دوم، رسیدن به قدرت های ماورائی
برخی از عرفان های کاذب مدعی هستند که می توانند شما را به قدرت های خارق العاده برسانند، مثلا درمانگری ، برون فکنی روح از بدن، اطلاع از امور پنهان، یا دیدن و شنیدن مسائل عجیب و غریب، بیرون کردن جن از کالبد خود یا دیگران و….  این دسته از شبه جنبش های معنوی را «فراروانشناختی» می نامیم.
نمونه : عرفان حلقه و یوگای پیشرفته

🔹سوم، بهبود وضعیت روانی و رفتاری
این دسته از شبه جنبش های معنوی که می توانیم آنها را روانشناختی بنامیم، بر اساس مطالب شبه علمی که نه در روانشناسی علمی مورد تأیید است و نه در علوم دیگر و نه از نظر عرفان و علوم دینی قابل قبول است، مدعی می شوند که می توانند به شما کمک کنند تا به آرامش، شادی، موفقیت، بهبود روابط بادیگران، جذابیت و …. برسید. البته طبیعی است که در بین تکنیک ها و راهکارهایی که ارائه می دهند، مواردی هم هست که تا حدودی اثربخش است و می تواند پوشش دهنده و توجیه کننده ادعاهای واهی معنوی آنها باشد.
نمونه : قانون جذب.

🔸در معنویت حقیقی هدف اصلی شکوفایی استعداد نامحدود روح است. استعدادی که فقط در ارتباط با خداوند شکوفا می شود و نتایجی نظیر سلامتی، شادی، آرامش، نیرومندی و قدرت اراده، موفقیت، جذابیت و …. را به دنبال دارد. این همه هیچ گاه هدف معنویت حقیقی نیست، اما دستاوردها و نتایجی است که در اثر زندگی معنوی به دست می آید.